VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA – Šajā dokumentā ir norādīti noteikumi un nosacījumi, kas attiecināmi uz mūsu darbības principiem. Uz visiem projektiem un pakalpojumiem, kurus „MC print” sniedz KLIENTAM, attiecas šāda informācija:
DARBA SAGATAVOŠANAS POSMI – Katru projektu mēs sadalām loģiskos darba periodos mēneša ietvaros (ieskaitot materiālu sagādi u.c.). Ja projekts tiek atcelts, rēķinā tiek ietverti tikai tie darbi, kurus „MC print” līdz atcelšanas brīdim ir pilnībā pabeigusi (ja vien nav noslēgta citāda rakstiska vienošanās). Pēc Jūsu pieprasījuma sākt darbu (izteikta raksti vai mutiski) starp mums tiek noslēgta vienošanās. Ja KLIENTS pirms galveno izdrukas darbu veikšanas vēlas izdrukas pārbaudi, tas tiek noformēts kā atsevišķs pasūtījums, par kuru tiek noteikta attiecīga samaksa. Ja KLIENTS drukāšanas procesa laikā vēlas veikt izmaiņas, kuru dēļ tiek apturēts drukāšanas process un veidojas dīkstāve, KLIENTAM par to tiek sagatavots atsevišķs rēķins.
CENU NOTEIKŠANA UN IZCENOJUMI – Visi izcenojumi tiek balstīti uz KLIENTA rakstisku pieprasījumu. Pēc cenu piedāvājuma saņemšanas un pirms turpmāko darbu veikšanas iesakām KLIENTAM vērīgi pārbaudīt izcenojumus. Pēc cenu piedāvājuma apstiprināšanas un drukas faila iesniegšanas abas puses vienojas par darbu piegādes noteikumiem un materiālu iesniegšanas datumu. Izcenojumi ir spēkā 15 dienas. Ja KLIENTS pieprasa veikt izmaiņas, var mainīties darbu nodošanas datums un tiek sagatavots papildu rēķins. Ja KLIENTS savā mītnes zemē nav PVN maksātājs vai ja nav norādīts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, „MC print” saskaņā ar Latvijas likumdošanu rēķinā iekļauj 21% PVN.
MATERIĀLU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ UN MAKETA IZGATAVOŠANAS IZMAKSAS – Visi cenu piedāvājumi tiek sagatavoti, balstoties uz izdrukai gatavu pdf failu, un visiem elektroniskā formātā iesniegtajiem KLIENTA materiāliem ir jāatbilst uzņēmuma „MC print” noteiktajiem standartiem.

  • Ja iesniegtais darbs sastāv no vairākām daļām (brošūra, bukleti) – katra daļa jāsagatavo kā atsevišķs PDF fails (iekšlapas, priekšlapas, ielīmes, vāks)
  • UV lakas forma un/vai cirtnis jāiekļauj dizaina failā un jāsagatavo atsevišķā PDF dokumentā, kura lapas izmērs sakrīt ar drukas faila lapas izmēru
  • Minimālais līniju biezums – 0,14 pt = 0,05 mm; sietspiedē vismaz 0,1 mm.
  • PDF fails jāsagatavo ar pārlaidi (bleed) 3 – 5 mm.

DIGITĀLA DRUKA

Darbiem jābūt sagatavotiem CMYK vai GRAYSCALE krāsās, ar rastra attēlu izšķirtspēju 300dpi.

LIELFORMĀTA DRUKA

Darbiem jābūt sagatavotiem CMYK vai GRAYSCALE krāsās:

  • Līdz 10m2 – 1:1 ar rastra attēlu izšķirtspēju 150dpi.
  • Virs 10m2 – 1:10 ar rastra attēlu izšķirtspēju 300dpi.

Ja atsūtīto materiālu kvalitāte neatbilst izdrukas prasību standartiem, var tikt piemērota papildu maksa par maketa sagatavošanu. „MC print” nav atbildīga par nekvalitatīvi izdrukātiem attēliem, ja KLIENTS ir iesniedzis zemas vai neatbilstošas izšķirtspējas attēlus. Maketa izgatavošanas izmaksas – 25 eur/stundā. Ja darbs tiek atcelts, tiek aprēķināts maketa izgatavošanai patērētais laiks, un par to ir jāveic samaksa. Papildu izmaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz veiktajiem pieprasījumiem. „MC print” apņemas uzglabāt digitālos failus 3 mēnešus pēc darbu nodošanas. „MC print” neuzņemas atbildību par negadījumiem, kā rezultātā dati tiek nozaudēti.
IZMAIŅU VEIKŠANA – Jauns darbs, kuru KLIENTS pieprasa veikt uzņēmumam „MC print” pēc piedāvājuma/izcenojuma apstiprināšanas, tiek uzskatīts par pārskatīšanu vai izmaiņu veikšanu. Ja darbs ir tik plašs, ka jāveic nozīmīgas izmaiņas sākotnējo izcenojumu piedāvājumā, KLIENTAM tiek iesniegts atjaunots cenu piedāvājums. Pirms turpmāko darbu veikšanas abām pusēm jāvienojas par papildu izmaksām.
PASŪTĪJUMU IZPILDES LAIKS – KLIENTS pasūtījumu noformē laicīgi – vismaz divas nedēļas pirms materiālu nodošanas. Lielākajai daļai projektu produkcijas izgatavošanai nepieciešamas 510 pilnas darba dienas. Lielu tirāžu un īpašu pasūtījumu gadījumā nepieciešams papildu laiks. Izgatavošanas laiks tiek aprēķināts nākamajā darba dienā pēc galīgā maketa apstiprinājuma saņemšanas rakstiskā formā uz e-pastu vai personīgi. „MC print” nav atbildīga par nokavētiem termiņiem, ja tikusi kavēta maketa apstiprināšana.

APAKŠLĪGUMU SLĒGŠANA – uzņēmumam „MC print” ir tiesības noslēgt apakšlīgumus, ja vien KLIENTS rakstiski nav izteicis īpašu aizliegumu. „MC print” par apakšuzņēmēju darbu kvalitāti ir atbildīga tikpat lielā mērā kā par savu.
TIRĀŽAS PĀRPALIKUMI UN TIRĀŽAS IZTRŪKUMI – KLIENTS apņemas pieņemt pasūtījumu, ja tirāžas iztrūkums vai tirāžas pārpalikums nepārsniedz 4% no pasūtītā daudzuma visiem veicamajiem darbiem. „MC print” rēķinu sagatavo atbilstoši piegādātajam daudzumam. Ja KLIENTS vēlas garantētu daudzumu, procentos izteiktā pielaide ir jānorāda, vienojoties par izcenojumiem.
KOREKTŪRA, KRĀSU SASKAŅOŠANA UN IZDRUKU KVALITĀTE – „MC print” nesniedz garantiju attiecībā uz izdrukas krāsas precīzu atbilstību saskaņotajai krāsai papīra dažādības dēļ (bezpārklājuma vai viegli ietonēti papīri) un parauga materiāla kvalitātei, kā arī iespējamām krāsu izmaiņām, kas var rasties apdares procesa rezultātā (piem., pēc laminēšanas).
KĻŪDAS UN NEPILNĪBAS – KLIENTS ir atbildīgs par maketu rūpīgu pārbaudi visādā ziņā – sākot ar pareizrakstību un beidzot ar tehniskajām ilustrācijām. „MC print” neuzņemas atbildību par šādām kļūdām vai nepilnībām.
Par kļūdu netiek uzskatīts, ja gatavajā pasūtījumā mazāk par 0,5% no pasūtītās tirāžas ir brāķa eksemplāri „MC print” kļūdu dēļ.
SŪDZĪBAS – Jāiesniedz rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā pēc materiālu saņemšanas. Pēc norādītā perioda sūdzības netiks pieņemtas.
AUTORTIESĪBU ATRUNA – KLIENTA pienākums ir nodrošināt, lai visi uzņēmumam „MC print” ražošanai paredzētie materiāli tiktu piegādāti saskaņā ar noteikumiem par autortiesībām, preču zīmēm, pakalpojuma zīmēm un patenta pārkāpšanu. Atbildību par visu iepriekš norādīto uzņemas tikai un vienīgi KLIENTS. KLIENTS atlīdzinās uzņēmumam „MC print” jebkurus zaudējumus, izdevumus un bojājumus, kas būs radušies autortiesību vai likumu par preču zīmēm pārkāpuma dēļ. Tas attiecas arī uz KLIENTA piegādātiem un pretlikumīgi izmantotiem attēliem, fotogrāfijām, saukļiem, preču zīmēm vai grafikas darbiem.
TIESĪBAS – „MC print” patur tiesības uzņēmuma reklāmas un mārketinga vajadzībām fotografēt vai publicēt jebkuru darbu, kuru mūsu uzņēmums ir radījis KLIENTAM.
PIEGĀDE UN TRANSPORTĒŠANA – Ja vien nav norādīts citādi, cenā ir iekļauta viena sūtījuma piegāde uz konkrēti norādītu adresi. Piegādes noteikumi – DAP (piegādāts līdz vietai). „MC print” nav atbildīga par nokavētiem termiņiem, ja tikusi kavēta maketa apstiprināšana.
GATAVĀS PRODUKCIJAS UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI – Līdz ar gatavās produkcijas saņemšanas brīdi KLIENTS nodrošina tās uzglabāšanu atbilstošos apstākļos. „MC print” neuzņemas atbildību par gatavās produkcijas (papīra un kartona) deformāciju, ja klients nav ievērojis produkcijas uzglabāšanas un aklimatizācijas nosacījumus, kas minēti zemāk.
Apkārtējās vides gaisa temperatūra, C/ Produkcijas aklimatizācijas laiks, h
C/h +20/0 +15/6 +10/12 0/14 -5/36 -10/48 -15/60 -20/78
ĪPAŠUMS UN PIEGĀDĀTĀJA ATBILDĪBA – Ja KLIENTS piegādā savus materiālus, KLIENTS uzņemas atbildību par to kvalitāti, kā arī materiālu un produktu garantiju. Ja ir piegādāti sliktas kvalitātes materiāli, „MC print” patur tiesības atteikt pakalpojumu. Drukas darbu veikšanai jābūt pieejamiem prasībām atbilstošiem papildu materiāliem.
MAKSĀJUMA NOSACĪJUMI – Ja vien starp uzņēmumu „MC print” un KLIENTU nav noslēgta citāda vienošanās, maksājums ir jāveic ne vēlāk kā 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Soda procenti par nokavētu maksājumu ir 4% mēnesī. Gadījumā, ja maksājums netiek veikts un rodas strīds un/vai lieta tiek izskatīta tiesā, KLIENTS piekrīt segt visus uzņēmumam „MC print” radušos izdevumus par juridiskajiem un parāda piedziņas pakalpojumiem. KLIENTA maksājumu iekasēšanai uzņēmumam „MC print” ir tiesības iesniegt pieteikumu faktoringa saņemšanai.